username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

แถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
หัวข้อที่น่าสนใจแหล่งเรียนรู้และสิทธิประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ
 

 

รายชื่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิประโยชน์

สำหรับบัตร FAMILY TICKET และคูปอง

รายชื่อ สิทธิพิเศษ

1.พิพิธภัณฑ์ธงสยาม

 เข้าชมฟรี

2.พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

 เข้าชมฟรี
3.พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร  เข้าชมฟรี
4.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เข้าชมฟรี

5.พระราชวังพญาไท

 เข้าชมฟรี
6.พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร  เข้าชมฟรี
7.เมืองโบราณ

 ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก 100 บาท
รับของที่ระลึกจาก
เมืองโบราณ

8.พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยง ค่าเข้าชมลด 50%
9.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  เข้าชมฟรี
10.หออัครศิลปิน  เข้าชมฟรี
11.หอไทยนิทัศน์  เข้าชมฟรี
12.หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เข้าชมฟรี

13.อุทยานการเรียนรู้ TK PARK

 ค่าสมัครสมาชิกสำหรับเด็ก
รายปี เหลือ 70 บาทค่า
สมัครสมาชิกสำหรับผู้ใหญ่
รายปี เหลือ 150 บาท

14.อุทยานเฉลิมพรเกียรติสมเด็จรพะศรีนคริทราบรมราชชนนี

 เข้าชมฟรี
15.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

 ค่าเข้าชม 50 บาท
เด็ก นักเรียน
นักศึกษา
เข้าชมฟรี

16.พิพิธภัณฑ์สักทอง  ค่าเข้าชมลด 50%

17.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

 ค่าบำรุงสถานที่
5 บาท/คน

18.พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เข้าชมฟรี 
19.อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร  เข้าชมฟรี
20.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพิ้อการศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้าจำลอง)  เข้าชมฟรี
21.พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ดุสิต

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก 10 บาท

22.ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญกษาปณ์  เข้าชมฟรี
23.พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร  เข้าชมฟรี
24.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย  เข้าชมฟรี
25.หอศิลป์ เพาะช่าง  เข้าชมฟรี
26.ตลดน้ำคลองลัดมะยม  เข้าชมฟรี
27.พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส  เข้าชมฟรี
28.วัดเทพธิดารามวรวิหาร  เข้าชมฟรี
29.วัดราชระดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เข้าชมฟรี
30.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี  เข้าชมฟรี
31.พิพิภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์  เข้าชมฟรี
32.สถาบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ค่าสมัครสมาชิกรายปี
ลด 15% 
ห้องสมุด TCDD
33.ภัทราวดีเธียเตอร์  เข้าชมฟรี
34.พิพิภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์  เข้าชมฟรี
35.พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก 30 บาท

36.พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เข้าชมฟรี
ซื้อสินค้าลด 10%

37.พิพิธภัณฑ์การกีฬาแห่งประเทศไทย  เข้าชมฟรี
38.พิพิธภัณฑ์หอย กรุงเทพมหานคร  เด็กเข้าชมฟรี
ผู้ใหญ่เข้าชม
ลด 50%
39.พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน  เข้าชมฟรี
40.พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย  เข้าชมฟรี
41.พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน สำนักงานราชดำเนิน  เข้าชมฟรี
42.พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เข้าชมฟรี
43.พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านกวานอาม่าน  เข้าชมฟรี
44.สวนจตุจักร  เข้าชมฟรี
45.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

 ส่วนนิทรรศการชมฟรี
ค่าเข้าชมโดม 20 บาท

46.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  เข้าชมฟรี
47.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่  เข้าชมฟรี
48.พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย  เข้าชมฟรี
49.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หนองจอก  เข้าชมฟรี
50.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เข้าชมฟรี
51.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  เข้าชมฟรี
52.วัดมังกรกมลาวาส  เข้าชมฟรี
53.สวนหลวง ร.๙ เข้าชมฟรี
54.หอชมวิว ตึกใบหยกสกาย ค่าเข้าชม 120 บาท
55.บ้านโสมส่องแสง  เข้าชมฟรี
56.สวนเกร็ดพุทธ  เข้าชมฟรี
57.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ  เข้าชมฟรี
58.ตลาดน้ำตลิ่งชัน  เข้าชมฟรี
59.สวนลุมพินี  เข้าชมฟรี
60.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  ค่าเข้าชมลด 20%
61.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง เข้าชมฟรี
62.พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา เข้าชมฟรี
63.พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน เข้าชมฟรี 
64.พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน เข้าชมฟรี
65.พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส เข้าชมฟรี
66.พิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์  เข้าชมฟรี
67.บ้านบาตร  เข้าชมฟรี
68.พระราชวังสนามจันทร์  เข้าชมฟรี
69.สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมาชูปถัมภ์  เข้าชมฟรี
70.มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  เข้าชมฟรี
71.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก  เข้าชมฟรี
72.บ้านพิพิธภัณฑ์  เข้าชมฟรี
73.มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้  ค่าเข้าชมลด 50%
74.พิพิธภัณฑ์เรือจำลอง ตลิ่งชัน

ค่าเข้าชมฟรี
ค่ากิจกรรมลด 50%

75.วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  เข้าชมฟรี
76.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา  เข้าชมฟรี
77.พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ  เข้าชมฟรี
78.หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  เข้าชมฟรี
79.พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ  เข้าชมฟรี
80.สถาบันวัฒนธณรมภูมิภาคตะวันตก  เข้าชมฟรี
81.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  เข้าชมฟรี
82.พิพิธภัณฑ์เรือ วัดสรรเพชญ  เข้าชมฟรี
83.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด  เข้าชมฟรี
84.พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เข้าชมฟรี
85.วัดบางอ้อยช้าง  เข้าชมฟรี
86.พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  เข้าชมฟรี
87.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดลำพญา  เข้าชมฟรี
88.ตลาดน้ำวัดลำพญา  เข้าชมฟรี
89.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง  เข้าชมฟรี
90.วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  เข้าชมฟรี
91.พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี  เข้าชมฟรี
92.วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  เข้าชมฟรี
93.พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง  เข้าชมฟรี
94.บ้านเก่าเล่าเรื่อง  เข้าชมฟรี
95.ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี  เข้าชมฟรี
96.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ  เข้าชมฟรี
97.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง  เข้าชมฟรี
98.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เข้าชมฟรี
99.วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เข้าชมฟรี
100.พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ  เข้าชมฟรี

 

 ***หมายเหตุ.... รายละเอียดในส่วนนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าโดยไม่แจ้งให้ทราบ

โปรดติดต่อสอบถามให้ชัดเจนก่อนเข้าชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ขอบคุณค่ะ ^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน