username
password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
   
  thaimini
----------------------------------
  การ์ดเชิญร่วมงาน "คิดถึงของจิ๋ว" สามารถดาวโหลด การ์ดเชิญได้ที่นี้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมงานฟรีค่ะ
----------------------------------
  เชิญร่วมงาน คิดถึงของจิ๋ว ชมฟรีคะ
----------------------------------
  การเรียนประดิษฐ์ของจิ๋ว
----------------------------------
  Happy Family Day “ครอบครัวสุขสันต์ เรียนรู้ร่วมกันวันหยุด” ณ สวนสัตว์ดุสิต.
----------------------------------
 หัวข้อน่าสนใจอื่นๆ

ภาพงานวันเด็ก
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
แหลง่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการทหาร ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Thailand Creative & Design Center (TCDC)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC)
สถานที่ตั้ง    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
รหัสไปรษณีย์เป็นภาษาไทย    622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (66) 2 664 8448
หมายเลขโทรศัพท์FAX     (66) 2 664 8458
วัน เวลาให้บริการ   ใช้บริการได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น.
เว็บไซต์    www.tcdc.or.th  www.tcdcconnect.com
อีเมล    info@tcdc.or.th

โครงการเผยแพร่กิจกรรมความรู้กับ TCDC
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว (Happy Family Day)

หลักการและเหตุผล
              
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดโครงการเผยแพร่กิจกรรมความรู้กับ TCDC เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว (Happy Family Day) ซึ่งเป็นโครงการที่เผยแพร่กิจกรรมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม TCDC ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ TCDC เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นพื้นที่สร้างสรรค์  สร้างสัมพันธภาพของครอบครัว ให้ได้เข้าถึงทรัพยากรความรู้ ได้รับประสบการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ จากการเรียนรู้กระบวนการและวิธีการคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ทั่วโลก   ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางส่วนงานบริการต่างๆ ของ TCDC เช่น งานนิทรรศการ กิจกรรมสัมพันธ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ งานอบรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น ตลอดจนเป็นสถานที่สร้างโอกาสในการนำความรู้ ไปปรับใช้ ต่อยอดพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการศึกษา การทำธุรกิจปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสากล

ทั้งนี้แหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว  ประเทศที่มีการพัฒนาองค์ความรู้และมีรากฐานของครอบครัวที่เข้มแข็ง จะเป็น ทุนทางสังคมที่เป็นปัจจัยในการผลิตที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การที่สังคมไทยจะยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) จะเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าหลายประเทศจะให้ความสำคัญกับความรู้ ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศแทนที่แรงงาน แต่ในศตวรรษที่ 21 ‘ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะใช้แข่งขันและสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกต่อไป หากแต่ต้องประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ของคนและชุมชนที่รู้ว่าจะนำความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในแบบใด TCDC ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างต่อสังคมและประเทศ จึงมุ่งเน้นด้านการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้แหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบนี้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และกลับเข้ามาใช้บริการต่างๆ ของ TCDC อย่างต่อเนื่องต่อไป  

วัตถุประสงค์

1.               เพื่อส่งเสริมให้ TCDC เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของคนไทยและเป็นศูนย์กลางของชุมชน

2.               เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้เข้ามาใช้ทรัพยากรความรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของการนำความคิดสร้างสรรค์    ที่มีอยู่รอบตัวทั้งจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ นำมาเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

3.               เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ สู่การเรียนรู้กระบวนการและวิธีการคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ทั่วโลกทั้งใน และต่างประเทศ

4.               เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับสากล

5.               เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของ TCDC ต่อสังคม ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและกลับเข้ามาใช้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

1.             นักเรียน นักศึกษา

2.             ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษา

3.             ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

4.             สมาคมการค้า สมาคมวิชาชีพ

5.             ครอบครัว ประชาชนทั่วไป 

ระยะเวลาของโครงการ         เดือนเมษายน เดือนธันวาคม 2553 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

                โดยตัวแทน      คุณวราภรณ์  วศินสังวร              (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้)

โทร 02-664-7667 ต่อ 123 แฟกซ์ 02-664-7670  Email : Waraporn@tcdc.or.th www.tcdc.or.th   

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : ชั้น 24 อาคาร เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์

                                    622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110

ที่อยู่ส่วนงานให้บริการ : ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล๊กซ์

                                          622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110    โทร 02-664-8448 

แนวทางดำเนินการ

1.  จัดพิมพ์เอกสารสูจิบัตรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ ของ TCDC เช่น นิทรรศการผีเพื่อเป็นเอกสารประกอบงานนิทรรศการที่ให้สาระองค์ความรู้ในการเข้าชมนิทรรศการ

2.  จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประกอบงานบริการต่างๆ ของ TCDC เช่น กิจกรรมสัมพันธ์ประกอบงาน     นิทรรศการผี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานประกวด หรือเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์

3.  มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ถือบัตรในโครงการ Happy Family Day ได้รับส่วนลด 15% ในการสมัครสมาชิกรายปีของห้องสมุดเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ 

วิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม

1.  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์

2.  สื่อจดหมายข่าวอิเลคทรอนิคส์

3.  สื่อทางเว็บไซด์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  TCDC เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ของคนไทยที่สำคัญ ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลับเข้ามาใช้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

2.  เกิดการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3.  สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับครอบครัว ได้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประโยชน์

4.  ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ สู่กระบวนการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาปกติ

5.  ได้กระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของการนำความคิดสร้างสรรค์มาเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ให้กับผลงานของคนไทย

6.  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถใน   การแข่งขันกับสากล

          

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
           
           
 
 
หน้าแรก    |    แนะนำโครงการ    |    คู่มือการเดินทาง    |    แหล่งเรียนรู้     |    มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ำไทย   |    สสส.    |    เว็บบอร์ด    |    ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552  happyfamilyday.com | design by  www.aplusmd.ccom
จำนวนสมาชิก 4018 คน  | ผู้เข้าชมวันนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 0 คน  |  ผู้เข้าชมทั้งหมด 347057 คน